upojona

17 tekstów – auto­rem jest upo­jona.

jeśli to, co jest między na­mi można naz­wać grą, to przeg­rałam w środę o dwudzies­tej trze­ciej szesnaście. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 sierpnia 2015, 17:01

lu­bię spraw­dzać jak da­leko sięga Two­ja słabość do mnie 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 lipca 2015, 00:01

Już znam te Two­je oczy, znam ten wzrok. Chodź, za­pali­my pa­piero­sa i opo­wiemy so­bie sekrety. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 lipca 2015, 01:24

mam słabość do ludzi kłamiących w uczci­wy sposób 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 maja 2015, 14:25

jes­tem zmęczo­na ro­bieniem te­go, cze­go nie powinnam. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 kwietnia 2015, 13:28

dzi­siaj nie po­mogła mi ani po­ran­na, ani wie­czor­na kąpiel.
wciąż jes­tem brudna. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 stycznia 2015, 21:12

czy przy­nosisz mi coś więcej niż kil­ka pro­mili we krwi? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 września 2014, 02:24

nie chce związku. nie chce miłości, lecz tęskni za na­miętnością. za ręce pot­rzy­ma się sa­ma, lecz sa­ma nie po­całuje się w szyję. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 sierpnia 2014, 03:04

'Sza­lej ze mną' - Powiedział.
Uśmie­chnęłam się, nie chcąc być z nim na­wet poważna. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 marca 2014, 18:59

Kiedy uczu­cie gaśnie, nie na­leży od­chodzić. Trze­ba zos­tać i cze­kać, aż całko­wicie zgaśnie. Bo kiedy to już nastąpi, będzie można odejść z myślą, że z pew­nością nie ma już do cze­go wracać. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 sierpnia 2012, 23:03
upojona

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność

8 sierpnia 2015, 17:01upojona do­dał no­wy tek­st jeśli to, co jest [...]

10 lipca 2015, 09:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st lubię spraw­dzać jak da­leko [...]

10 lipca 2015, 06:56natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st lubię spraw­dzać jak da­leko [...]

10 lipca 2015, 00:01upojona do­dał no­wy tek­st lubię spraw­dzać jak da­leko [...]

8 lipca 2015, 01:24upojona do­dał no­wy tek­st Już znam te Two­je [...]

4 maja 2015, 16:09fyrfle sko­men­to­wał tek­st mam słabość do ludzi [...]

4 maja 2015, 14:25upojona do­dał no­wy tek­st mam słabość do ludzi [...]

26 kwietnia 2015, 17:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st jestem zmęczo­na ro­bieniem te­go, [...]

26 kwietnia 2015, 13:28upojona do­dał no­wy tek­st jestem zmęczo­na ro­bieniem te­go, [...]

22 stycznia 2015, 22:04nicola-57 sko­men­to­wał tek­st dzisiaj nie po­mogła mi [...]